Obchodní podmínky

Obchodní podmínky
koupě služeb prostřednictvím Portálu ProScreen
(dále jen „obchodní podmínky“)

vydané společností MELIORO systems s.r.o., se sídlem Náchodská 614/136, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, IČO: 070 19 017, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 293158 dle ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platné znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Vymezení základních pojmů
Analytický výstup – výstup Služeb v elektronickém formátu, jenž je specifikován ve Smlouvě uzavřené mezi Objednatelem a Poskytovatelem či v Poskytovatelem akceptované objednávce Objednatele, zejména závěrečná zpráva, která obsahuje anonymizované statistické přehledy a výstupy Služeb poskytnutých Poskytovatelem Objednateli.
Individual Proscreen – Analýza nabízející příležitost v maximální možné míře zacílit analýzu pracovního trhu Poskytovatelem na takové oblasti podnikání nebo společnosti, na které Objednatel právě potřebuje za účelem zvýšení konkurenceschopnosti. Analýza se obdobně jako u Quarter Proscreen soustředí na čtyři typy pracovních pozic. Pozice v logistice nebo ve skladech (VZV, NZV), pozice bez specifického požadovaného vzdělání, odborné technické profese se středoškolským vzděláním a konečně se věnujeme i nižším administrativním pozicím (back office, administrativní asistent). Na rozdíl od Quarter Proscreen (kdy může Objednatel zvolit jeden z krajů ČR), nabízíme Poskytovateli v případě Individual Proscreen možnost zvolit si konkrétní město, průmyslový park nebo dokonce více měst v rámci celé České republiky, kde si přeje Proscreen provést. Jedná se o řešení ušité na míru konkrétnímu Objednateli reagující na jeho poptávku.

Local Proscreen – Analýza prováděná v prostorách Objednatele, v rámci které zkušení konzultanti identifikují nedostatečně silná místa interních procesů a prostřednictvím zpětné vazby nabízí efektivní řešení včetně detailní analýzy Objednatele z hlediska Human Resources, a to jak zaměstnanců, tak i procesů, jsou analyzovány procesy a kapacity uvnitř společnosti, efektivita práce a výkonnost pracovníků.

Mystery Proscreen - Řešení připravené na míru těm Objednatelům, kteří mají zájem o nezávislé posouzení kvalit svého Human Resources oddělení při využit metod „mystery call“ telefonických rozhovorů, které realizují zkušení a školení konzultanti Poskytovatele. Takto získané informace jsou zaznamenávány do systému, analyzovány včetně informací získaných z veřejně dostupných zdrojů na internetu a výstupem je identifikace problematických momentů, které se v průběhu náboru vyskytují, analýza současného stavu procesů na Human Resources oddělení a návrh efektivních způsobů řešení.
Objednatel – podnikatel nebo spotřebitel, který má zájem o poskytnutí Služeb;

Quarter Proscreen - představuje zevrubnou analýzu pracovního trhu připravenou Poskytovatelem pro všech 14 krajů České republiky, kdy Poskytovatel definoval čtyři skupiny pracovních pozic, které jsou v současnosti na trhu práce nejvíce žádané a podrobil jsme je detailnímu rozboru, kde nabízí souhrnné informace o pozicích v logistice nebo ve skladech (VZV, NZV), pozicích bez specifického požadovaného vzdělání, odborných technických profesích se středoškolských vzděláním a nižších administrativních pozicch (back office, administrativní asistent). Analýza je tvořena několika tematickými bloky (statistická a analytická část, detailní přehled všech čtyř typů pozic a celkový souhrn), které pomáhají utvořit komplexní obrázek o vybrané pozici.

Podnikatel – každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele;

Portál ProScreen – webový portál a e-shop Poskytovatele umístěný na internetové adrese www.proscreen.cz

Poskytovatel – společnost MELIORO systems s.r.o., se sídlem Náchodská 614/136, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, IČO: 070 19 017, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 293158;

Služby – služby a/nebo jiné produkty (například analýzy a Analytické výstupy) nabízené Poskytovatelem prostřednictvím Portálu ProScreen, včetně zejména Quarter Proscreen, Individual Proscreen, Mystery Proscreen a Local Proscreen;

Smlouva – smlouva o poskytování služeb uzavírána mezi Poskytovatelem a Objednatelem, případně objednávka Objednatele u Poskytovatele akceptovaná Poskytovatelem;

Spotřebitel – osoba která uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání;

II. Účel obchodních podmínek
2.1 Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti Poskytovatele a Objednatele, který uzavírá Smlouvu prostřednictvím Portálu ProScreen.

2.2 Ustanovení obchodních podmínek tvoří nedílnou součást Smlouvy. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

2.3 Smlouva a obchodní podmínky se uzavírají v českém jazyce.

III. Registrace do Portálu ProScreen
3.1 Portál ProScreen je veřejně dostupný výhradně v části e-shopu s nabídkou aktuálních Služeb Poskytovatele, ostatní jeho části jsou určeny jen pro registrované uživatele, jež v této části Portálu ProScreen vidí pouze ty údaje, které se týkají daného registrovaného uživatele, vybrané cenové údaje a dále Analytické výstupy, jež byly daným Objednatelem u Poskytovatele objednány, Objednatelem Poskytovateli zaplaceny a Poskytovatelem Objednateli dodány, přičemž Analytické výstupy jsou zobrazovány a je umožněno jejich stažení z Portálu ProScreen Objednatelem po dobu 24 (dvaceti čtyř) měsíců ode dne zaplacení a vyhotovení daného Analytického výstupu Objednatelem Poskytovateli.

3.2 Registrace do Portálu ProScreen a podmínky jeho užívání jsou upraveny v samostatném dokumentu „Principy a fungování Portálu ProScreen“, který naleznete na tomto odkazu: ne webových stránkách portálu ProScreen.

IV. Uzavírání Smluv
4.1 Ceny Služeb na Portálu ProScreen jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty, přičemž na Portálu ProScreen jsou uvedeny i všechny poplatky související s dodáním daných Služeb (například poplatku za překlad Analytického výstupu apod.). Ceny Služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou tyto ceny zobrazovány v e-shopu Portálu ProScreen. Tímto ustanovením není omezena možnost Poskytovatele uzavřít Smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Cena za Služby a příslušná DPH jsou následně zobrazeny v objednávce učiněné Objednatelem u Poskytovatele.

4.2 U příslušných Služeb jsou v e-shopu Portálu ProScreen uvedeny také informace o případných nákladech spojených s dodáním Služeb.

4.3 Veškeré informace o Službách v e-shopu Portálu ProScreen jsou informativního charakteru a Poskytovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně předmětné Služby. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.4 Veškeré náklady vzniklé Objednateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.), hradí Objednatel sám.

4.5 Objednatel provádí objednávku Služeb těmito způsoby:
(a) objednávkou prostřednictvím registračního formuláře, který je přístupný pro registrované uživatele po přihlášení do účtu na Portálu ProScreen, doručenou Poskytovateli a akceptovanou Poskytovatelem;
(b) objednávkou vyplněním objednávkového formuláře bez registrace prostřednictvím e-shopu Portálu ProScreen, doručenou Poskytovateli a akceptovanou Poskytovatelem;
(c) objednávkou emailem Objednatele zaslaným na e-mailovou adresu Poskytovatele: info@proscreen.cz obsahující identifikaci požadované Služby a identifikaci Objednatele; nebo
(d) písemnou smlouvou uzavřenou mezi Objednatelem a Poskytovatelem.

4.6 Při objednávaní Služeb vyplní Objednatel objednávkový formulář (tj. registrační formulář nebo objednávkový formulář v souladu s článkem 5.2 těchto obchodních podmínek), který obsahuje zejména informace o objednávaných Službách, ceně Služeb a způsobu úhrady ceny Služeb, případně další informace požadované Poskytovatelem, nezbytné pro řádné plnění Služeb.

4.7 Před zasláním objednávky Poskytovateli je Objednateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Objednatel vložil, a to i s ohledem na možnost Objednatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky.

4.8 Neprodleně po obdržení objednávky Služeb zašle Poskytovatel elektronickou poštou Objednateli potvrzení o akceptaci objednávky Služeb, a to na e-mailovou adresu, kterou Objednatel do objednávky Služeb zadal. Toto potvrzení je automatické a považuje se za přijetí objednávky a uzavření Smlouvy, jejímž předmětem je dodání Služeb objednaných Objednatelem u Poskytovatele objednávkou. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem vzniká v případě objednávky momentem přijetí objednávky Objednatele Poskytovatelem, přičemž Poskytovatel zašle elektronickou poštou Objednateli potvrzení o přijetí objednávky Služeb, a to na e-mailovou adresu, kterou Objednatel do objednávky Služeb zadal. Doručením tohoto potvrzení o přijetí objednávky Služeb na e-mailovou adresu, kterou Objednatel do objednávky Služeb zadal, dochází k uzavření Smlouvy.

4.9 Všechny objednávky Služeb zaslané Objednatelem jsou závazné pro Objednatele, přičemž Objednatel může zrušit objednávku pouze do doby, dokud není Objednateli doručeno oznámení o přijetí objednávky Objednatele Poskytovatelem. Pokud nedojde k zaplacení ceny za Službu či příslušné DPH Objednatelem Poskytovateli řádně a včas v souladu s výzvou Poskytovatele k zaplacení ceny za Službu a příslušnou DPH, je Poskytovatel oprávněn písemně odstoupit od Smlouvy.

4.10 Dodatečné změny Smlouvy mohou být provedeny pouze písemně, a to na základě dohody Poskytovatele a Objednatele.

4.11 Poskytovatel je oprávněn vyžádat si od Objednatele další informace, nezbytné pro poskytnutí Služeb, také v průběhu plnění Služeb, přičemž Objednatel je povinen takové informace poskytnout Poskytovateli bez zbytečného prodlení. Objednatel bere na vědomí, že neposkytnutí nezbytné součinnosti a informací požadovaných Poskytovatelem může způsobit, že Poskytovatel nebude způsobilý poskytnout Služby řádně a včas.

V. Cena Služeb a platební podmínky
5.1 Cena Služeb, včetně případných nákladů spojených s dodáním Analytického výstupu budou uvedeny ve zaslaném potvrzovacím e-mailu - smlouvě.

5.2 Cenu Služeb a případné náklady spojené s dodáním Analytického výstupu uhradí Objednatel způsobem uvedeným ve Smlouvě, a to na základě výzvy k zaplacení vystavené Poskytovatelem.

5.3 Doba splatnosti jakýchkoli závazků Objednatele za Poskytovatelem činí 15 (slovy: patnáct) dnů od doručení výzvy k zaplacení vystavené Poskytovatelem Objednateli. Portál ProScreen umožňuje též platby kartou za Služby.

5.4 Faktury, tedy daňové doklady vystavené Poskytovatelem v souvislosti se Smlouvou budou obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, či jakéhokoli předpisu tento předpis nahrazujícího (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“).

5.5 V případě prodlení se zaplacením jakéhokoli peněžitého závazku Objednatele ze smluvního vztahu s Poskytovatelem, je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

5.6 Cena Služeb včetně příslušné DPH a případné náklady spojené s dodáním Analytického výstupu musí být uhrazeny v celém rozsahu před dodáním Služeb (Analytického výstupu) Objednateli, není-li Poskytovatelem výslovně uvedeno jinak. Úhrada Ceny Služeb včetně příslušné DPH v plném rozsahu je podmínkou dodání Služeb Objednateli.

VI. Odstoupení od Smlouvy pro Objednatele, kteří jsou spotřebiteli
6.1 Objednatel, který je spotřebitelem, není oprávněn (ve smyslu § 1837 občanského zákoníku), mimo jiné, odstoupit od Smlouvy, protože se jedná o poskytování Služeb, které jsou plněny s výslovným souhlasem Objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Poskytovatel před uzavřením Smlouvy sdělil Objednateli, který je spotřebitelem, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy, což Objednatel (je-li spotřebitel), potvrzuje uzavřením Smlouvy. Objednatel, který je spotřebitelem, není oprávněn (ve smyslu § 1837 občanského zákoníku), mimo jiné, odstoupit od Smlouvy, protože předmětem Smlouvy je dodání Analytického výstupu, který bude dodán s předchozím výslovným souhlasem Objednatele před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Poskytovatel před uzavřením Smlouvy sdělil Objednateli, který je spotřebitelem, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy, což Objednatel (je-li spotřebitel), potvrzuje uzavřením Smlouvy.

Objednatel, který je spotřebitelem, není oprávněn (ve smyslu § 1837 občanského zákoníku), mimo jiné, odstoupit od Smlouvy o dodávce plnění, které bylo upraveno podle přání daného Objednatele nebo pro jeho osobu

6.4 Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud:
(a) bude Objednatel v prodlení se zaplacením jakéhokoli peněžitého závazku vůči Poskytovateli po dobu delší než 5 (pět) dnů; nebo
(b) pokud Objednatel použije duševní vlastnictví Poskytovatele nebo duševní vlastnictví, ke kterému Poskytovatel vykonává práva, v rozporu se Smlouvou a/nebo právními předpisy.

VII. Dodání Analytického výstupu
7.1 Poskytovatel vypracuje Analytický výstup nejpozději do doby uvedené v potvrzení Poskytovatele o přijetí objednávky Služeb Objednatele. Podmínkou dodání Analytického výstupu Poskytovatelem Objednateli je úhrada celé ceny za Služby, příslušné DOPH a souvisejících nákladů a poplatků, vystavené Poskytovatelem na příslušnou cenu Služeb včetně příslušné DPH.

7.2 Analytický výstup bude Objednateli dodán ve formátu pdf, a to tak, že mu bude zpřístupněn na Portálu ProScreen, ze kterého si bude Objednatel oprávněn Analytický výstup přímo stáhnout. O zpřístupnění pdf. Ke stažení bude Objednatel informován Poskytovatelem na e-mailovou adresu uvedenou Objednatelem v objednávce Služeb, případně ji přímo uvidí na Portálu ProScreen.

7.3 Objednatel je povinen bezodkladně informovat Poskytovatele o jakýchkoliv vadách dodání Analytického výstupu, například o nefunkčnosti webového odkazu pro stáhnutí Analytického výstupu, nebo o problémech s otevřením Analytického výstupu.

VIII. Práva z vadného plnění
8.1 Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 občanského zákoníku).

8.2 Poskytovatel odpovídá Objednateli, že Služby v okamžiku plnění nebudou mít vady. Zejména Poskytovatel odpovídá Objednateli, že v době, kdy byly Služby poskytnuty mají Služby vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Poskytovatel popsal nebo které Objednatel očekával s ohledem na povahu Služeb.

8.3 Objednatel je povinen vytknout Poskytovateli vadu plnění bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost si Analytický výstup prohlédnout a vadu zjistit, a to buď označením vady nebo oznámením, jak se projevuje. Vadu lze vytknout nejpozději do šesti měsíců od převzetí Analytického výstupu. Práva z odpovědnosti za vady plnění se uplatňují u Poskytovatele, a to na e-mailové adrese: info@proscreen.cz , nebo písemně na adresu sídla Poskytovatele.

8.4 Je-li vada odstranitelná, může se Objednatel domáhat buď opravy nebo doplnění toho, co chybí, anebo přiměřené slevy z ceny Služeb. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni Analytický výstup řádně užívat, může Objednatel buď odstoupit od Smlouvy, anebo se domáhat přiměřené slevy z ceny Služeb.

IX. Duševní vlastnictví
9.1 Analytický výstup naplňuje znaky autorského díla dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění (dále také jen „autorský zákon“), vytvořeného Poskytovatelem pro účely umožnění užívání třetím osobám, jež se stanou Objednateli, za úplatu v souladu s těmito Podmínkami a Smlouvou.

9.2 Předáním Analytického výstupu Poskytovatelem Objednateli uděluje Poskytovatel Objednateli nevýhradní licenci k užívání Analytického výstupu. Licence se uděluje bez časového nebo územního omezení na dobu 20 (dvaceti) let a pro účely užití na území České republiky. Strany se výslovně dohodly, že odměna za licenci k užívání Analytického výstupu je již zahrnuta v ceně Služeb a představuje 10 % z celkové výši ceny Služeb bez DPH. Objednatel však není oprávněn žádné své právo k Analytickému výstupu převést, zastavit či jakkoliv jinak poskytnout jakékoliv třetí osobě.

9.3 Objednatel je oprávněn užívat Analytický výstup a data a informace v něm uvedené pouze pro vlastní potřebu, tj. ne pro potřebu svých zákazníků nebo jiných třetích osob. Objednatel současně není oprávněn Analytický výstup a data a informace v něm uvedené zveřejnit, nebo poskytnout třetím stranám, a to ani částečně.

9.4 Objednatel není oprávněn licenci k užívání Analytického výstupu či jakou či jakoukoli její část či jakékoli oprávnění, které je součástí licence, či jeho část, převést, postoupit, zcizit či jakkoli jinak poskytnout jakékoli třetí osobě.

9.5 V případě, pokud by v rámci nebo v souvislosti s vytvořením Analytického výstupu a/nebo poskytováním Služeb Poskytovatelem Objednateli dle Smlouvy došlo k vytvoření duševního vlastnictví, které by naplňovalo znaky databáze dle § 88 autorského zákona (dále jen „Databáze“), přičemž pořizovatelem Databáze by byl Poskytovatel, pak Poskytovatel k okamžiku dodání Analytického výstupu poskytuje Objednateli zvláštní právo pořizovatele Databáze, a to zejména nevýhradní právo vytěžovat i zužitkovávat Databázi, celý její obsah, a/nebo její kvalitativně nebo kvantitativně podstatné části pro vlastní potřebu Objednatele. Objednatel však není oprávněn právo pořizovatele Databáze dle předchozí věty tohoto článku převést či jakkoliv jinak poskytnout jakékoliv třetí osobě.

9.6 V případě porušení povinnosti Objednatele dle tohoto článku X. obchodních podmínek, je Objednatel povinen uhradit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení této povinnosti ze strany Objednatele. Právo Poskytovatele na náhradu škody vedle této smluvní pokuty není dotčeno.

X. Náhrada škody
10.1 V případě, že by Poskytovatel odpovídal Objednateli za jakoukoli újmu podle Smlouvy či v souvislosti s ní, Objednatel uzavřením Smlouvy souhlasí, že celková maximální výše takové újmy, za kterou může být Poskytovatel odpovědný, činí nejvýše částku ceny Služeb. Objednatel není oprávněn požadovat na Poskytovateli žádnou formu ušlého zisku. V případě, že by byl Poskytovatel odpovídal Objednateli za újmu podle Smlouvy poté, co již bylo dosaženo maximální výše újmy podle tohoto článku X. obchodních podmínek, nemá Objednatel již nárok na náhradu takovéto újmy.

XI. Důvěrnost a povinnost mlčenlivosti
11.1 Veškeré informace, které si Poskytovatel a Objednatel vzájemně poskytly při jednání o uzavření Smlouvy, nebo při jejím plnění se považují za důvěrné.

11.2 Objednatel ani Poskytovatel nesmí poskytnuté důvěrné informace prozradit třetí osobě ani je použít v rozporu s jejich účelem pro své potřeby. Tato povinnost se neuplatní v případě a rozsahu nezbytném pro splnění povinností Poskytovatele dle Smlouvy. Povinnosti mlčenlivosti může být kterákoliv ze stran Smlouvy zproštěna pouze výslovným písemným prohlášením druhé strany Smlouvy o zproštění povinnosti mlčenlivosti v určeném rozsahu, nebo na základě plnění povinností uložených příslušné straně Smlouvy podle právních předpisů.

XII. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
12.1 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelem a Objednatelem ze Smlouvy.

12.2 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

XIII. Další práva a povinnosti
13.1 Poskytovatel je oprávněn k poskytování Služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

13.2 Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

13.3 Objednateli může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou Objednatelem v objednávce Služeb nebo ve Smlouvě.

XIV. Ochrana osobních údajů
14.1 Objednatel se zavazuje poskytnout Poskytovateli veškerou potřebnou součinnost k zajištění souladu plnění ochrany osobních údajů a jejich zpracování dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 (dále také jako jen „GDPR“) a adaptačním zákonem o zpracování osobních údajů. Objednatel bere na vědomí, že Poskytovatel ve smyslu ustanovení článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR shromažďuje a zpracovává osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu Smlouvy, za čímž mu Objednatel současně dává výslovný souhlas.

14.2 Objednatel uzavřením Smlouvy uděluje Poskytovateli souhlas s tím, že Poskytovatel je oprávněn pro marketingové účely a pro účely účasti na výběrových řízeních, veřejných zakázkách a soutěžích identifikovat Objednatele jako svého zákazníka (s uvedením identifikačních údajů dle obchodního rejstříku a kontaktních údajů pro případné reference) a uvést oblast služeb, ve které Poskytovatel poskytuje Služby Objednateli (ne však informaci o konkrétních službách).

XV. Závěrečná ustanovení
15.1 Veškerá ujednání mezi Poskytovatelem a Objednatelem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

15.2 Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Portálu ProScreen nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Objednatel nesmí při využívání Portálu ProScreen používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

15.3 V případě, že by jakékoli ustanovení těchto obchodních podmínek bylo či se stalo neplatným, nicotným, neúčinným či nevymahatelným, bude toto ustanovení považováno za oddělitelné od ostatního obsahu těchto obchodních podmínek a nebude mít vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost těchto obchodních podmínek jako celku či jakéhokoli jiného ustanovení těchto obchodních podmínek.

15.4 Smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Poskytovatelem v elektronické podobě a není přístupná.

15.5 Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem: 24.10.2019