Ochrana osobních údajů

Souhlas fyzické osoby se zpracováním osobních údajů
(dále také jen „Souhlas“)

MELIORO systems s.r.o., se sídlem Náchodská 614/136, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, IČO: 070 19 017, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 293158, (dále také jen „společnost Melioro“) založila a provozuje webový portál a e-shop umístěný na internetové adrese: www.proscreeen.cz (dále také jen „Portál Melioro“) za účelem komunikace se zákazníky společnosti Melioro, evidence kontaktních údajů smluvních stran/zákazníků společnosti Melioro (včetně zejména jméno, příjmení, tel. číslo, email, pozice/pracovní zařazení zástupců a orgánů/členů orgánů dané strany), evidence požadavků zákazníků vyplývajících ze smluv uzavřených se společností Melioro, evidence a zpracování objednávek učiněných třetími stranami či zákazníky u společnosti Melioro, provozování e-shopu společnosti Melioro a zakoupení produktů a služeb společnosti Melioro třetími stranami i stávajícími zákazníky společnosti Melioro a dále v rozsahu další komunikace ohledně poskytování služeb a v rámci další potenciální obchodní spolupráce mezi společností Melioro a jejími zákazníky (zejména workshopy a další akce pořádané společností Melioro pro zákazníky, zasílání zpravodaje společnosti Melioro), zjišťování zpětné vazby na poskytované služby, průzkumy spokojenosti a požadavky zákazníků společnosti Melioro, (dále společně také jen „Účel“). Za tímto Účelem jsou v Portálu Melioro evidovány osobní údaje zákazníků společnosti Melioro (dále také jen „zákazník“) a/nebo zaměstnanců, zástupců, pověřených osob nebo jiných kontaktních osob zákazníků.
Oprávněným uživatelem Portálu Melioro je ten, komu společnost Melioro umožnila registraci na Portálu Moje Melioro prostřednictvím registračního formuláře, a je buď zákazníkem nebo zaměstnancem, zástupcem, pověřenou osobou nebo jinou kontaktní osobou zákazníka (dále také jen „oprávněný uživatel“). Oprávněný uživatel si prostřednictvím registračního formuláře nejprve vytvoří vlastní přístupové údaje nezbytné pro registraci a další přihlášení do Portálu Melioro, a následně po vlastním přihlášení oprávněný uživatel spravuje svůj uživatelský účet a uživatelský účet zákazníka, (dále také jen „profil“) v rámci kterého oprávněný uživatel poskytuje společnosti Melioro informace, jež jsou podkladem pro komunikaci zákazníka se společností Melioro, slouží k nastavování kontaktních údajů oprávněného uživatele, rychlého nalezení nezbytných informací a kontaktních údajů týkajících se smluvního vztahu mezi zákazníkem a společností Melioro, evidenci požadavků zákazníka v rozsahu poskytování služeb.
Oprávněný uživatel bere na vědomí, že jeho osobní údaje poskytnuté v rámci profilu, budou společností Melioro zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“). Pravidla zpracování osobních údajů pro zákazníky a uživatele služeb společnosti Melioro dle GDPR (dále jen „GDPR Pravidla“), které jsou v aktuálním znění publikovány na internetových stránkách společnosti Melioro: www.proscreen.cz. GDPR Pravidla se přiměřeně použijí v případě tohoto Souhlasu.

Zpracovávané osobní údaje bude společnost Melioro evidovat ve svých informačních a účetních systémech a užívat je v souladu s právním řádem České republiky, zejména v souladu s GDPR, Pravidly GDPR a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a pro Účel.
Osobním údajem se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, kterou lze přímo nebo nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno apod.) ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR. Udělením tohoto Souhlasu oprávněný uživatel souhlasí s tím, aby společnost Melioro ve svých databázích i jinde zpracovávala automaticky i manuálně osobní údaje oprávněného uživatele poskytnuté společnosti Melioro či společností Melioro získané pro Účel (jak je definován výše), v následujícím rozsahu (dále souhrnně jen „Osobní údaje“):
(a) jméno a příjmení;
(b) telefon;
(c) e-mailová adresa;
(d) případně IČ nebo DIČ
(e) adresa bydliště/místa podnikání;
(f) akademický titul;
(g) zastávaná pracovní či podnikatelská pozice;
(h) popis odpovědností a vykonávaných činností a případné další údaje vztahujících se k využívání Portálu Melioro;
(i) identifikační údaje zákazníka jako zaměstnavatele oprávněného uživatele, pokud oprávněný uživatel vůči společnosti Melioro vystupuje jako zaměstnanec, zástupce, pověřená osoba nebo jiná kontaktní osoba zákazníka;
(j) údaje získané během návštěvy Portálu Melioro, zejména ID oprávněného uživatele, které lze přiřadit oprávněnému uživateli prostřednictvím identifikačních technologií, zejména souborů cookies, a další informace zaslané internetovým prohlížečem oprávněného uživatele nebo uživatelskými aplikacemi.
Společnost Melioro zpracovává Osobní údaje v postavení Správce osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 GDPR při poskytování svých služeb a při realizaci obchodních a podnikatelských aktivit na základě smlouvy uzavřené se zákazníkem, a to v souladu s GDPR Pravidly, GDPR a tímto Souhlasem, a to za Účelem, přičemž Účelem je i užívání Portálu Melioro a vytvoření vlastních přístupových údajů nezbytných pro registraci a další přihlášení do Portálu Melioro.
Oprávněný uživatel udělením tohoto Souhlasu, registrací Osobních údajů a odesláním ke schválení souhlasí s tím, aby je společnost Melioro zpracovávala podle GDPR Pravidel, GDPR a tohoto Souhlasu, ať již automatizovaně či manuálně, osobně (tj. prostřednictvím svých zaměstnanců a dalších zákonných zástupců) nebo prostřednictvím dalších zpracovatelů (třetích osob), Osobní údaje jím poskytnuté společnosti Melioro v souvislosti s provozováním Portálu Melioro a vzájemnými obchodními a podnikatelskými aktivitami mezi zákazníkem a společností Melioro.
Není-li v tomto Souhlasu výslovně uvedeno jinak, oprávněný uživatel poskytuje tento Souhlas po nezbytně nutnou dobu, nejméně však od jeho poskytnutí společnosti Melioro, po dobu účasti oprávněného uživatele v Portálu Melioro a po dobu 5 (pěti) let následujících po ukončení účasti oprávněného uživatele v Portálu Melioro.
Oprávněný uživatel dále výslovně potvrzuje, že v případě, že poskytl společnosti Melioro Osobní údaje jiného subjektu osobních údajů než je on sám, je oprávněn s Osobními údaji daného subjektu osobních údajů tímto způsobem takto nakládat, případně má od daného subjektu osobních údajů udělen souhlas s takovým poskytnutím Osobních údajů společnosti Melioro, a to pro výše uvedený Účel, za podmínek uvedených v tomto Souhlasu a v GDPR Pravidlech a pro jejich zpracování po dobu a způsobem dle GDPR Pravidel a tohoto Souhlasu.
Pro účely efektivní komunikace s osobou oprávněného uživatele, a případně pro účely realizace obchodních a podnikatelských aktivit či plnění zákonných povinností, společnost Melioro v nezbytném rozsahu nakládá s Osobními údaji kontaktních osob oprávněného uživatele a/nebo jiných subjektů osobních údajů uvedených oprávněným uživatelem v registračním formuláři pod správou účtu na Portálu Melioro, přičemž takové nakládání nemá povahu zpracování osobních údajů.
Oprávněnému uživateli jako subjektu osobních údajů náleží práva, která jsou vyjmenována v GDPR Pravidlech a je rovněž oprávněn svá práva uplatnit kontaktováním společnosti Melioro prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v GDPR Pravidlech. Tím není dotčeno právo oprávněného uživatele podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Společnost Melioro tímto informuje oprávněného uživatele jako subjekt údajů, že má právo tento Souhlas kdykoli odvolat, a to zejména způsoby uvedenými v GDPR Pravidlech.
Tento Souhlas lze odvolat zasláním odvolání Souhlasu osobou, která Souhlas udělila (či jejím oprávněným zástupcem) na e-mailovou adresu info@proscreen.cz s uvedením identifikace osoby jejíž Souhlas je odvoláván.