Principy fungování portálu ProScreen

Souhlasím s registrací a přečetl/a jsem si a přijímám Principy a fungování Portálu Melioro

Principy a fungování PortáluProScreen

Zákaznický portál ProScreen je webový portál a e-shop umístěný na internetové adrese: www.proscreen.cz (dále také jen „Portál ProScreen“), který založila a provozuje společnost MELIORO systems s.r.o., se sídlem Náchodská 614/136, Horní Počernice, 193 00 Praha 9, IČO: 070 19 017, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 293158, (dále také jen „společnost Melioro“) za účelem komunikace se zákazníky společnosti Melioro, evidence kontaktních údajů smluvních stran/zákazníků společnosti Melioro (včetně zejména jméno, příjmení, tel. číslo, email, pozice/pracovní zařazení zástupců a orgánů/členů orgánů dané strany), evidence požadavků zákazníků vyplývajících ze smluv uzavřených se společností Melioro, evidence a zpracování objednávek učiněných třetími stranami  či zákazníky u společnosti Melioro, provozování e-shopu společnosti Melioro a zakoupení produktů a služeb společnosti Melioro třetími stranami i stávajícími zákazníky společnosti Melioro a dále v rozsahu další komunikace ohledně poskytování služeb a v rámci další potenciální obchodní spolupráce mezi společností Melioro a jejími zákazníky (zejména workshopy a další akce pořádané společností Melioro pro zákazníky, zasílání zpravodaje společnosti Melioro), zjišťování zpětné vazby na poskytované služby, průzkumy spokojenosti a požadavky zákazníků společnosti Melioro.

Portál ProScreen je veřejně dostupný výhradně v části e-shopu s nabídkou aktuálních služeb a produktů společnosti Melioro, ostatní jeho části jsou určeny jen pro registrované uživatele, jež v této části Portálu ProScreen vidí pouze ty údaje, které se týkají daného registrovaného uživatele, (dále také jen „oprávněný uživatel“). Oprávněným uživatelům přináší Portál ProScreen možnost komunikovat se společností Melioro, nastavovat kontaktní údaje oprávněného uživatele (zákazníka) a jeho zástupců, nalézt rychle nezbytné informace a kontaktní údaje týkající se smluvního vztahu mezi zákazníkem a společností Melioro, evidenci požadavků zákazníka, jak je popsáno výše. K registraci na Portálu ProScreen, na základě které bude společností Melioro umožněno zákazníkovi a jeho registrovaným zástupcům užívání Portálu ProScreen pro účely smluvních vztahů a objednávek mezi zákazníkem a společností Melioro slouží registrační formulář, který naleznete na Portálu ProScreen (dále také jen „Formulář“).

Oprávněným uživatelem Portálu ProScreen je ten zákazník (a zástupce zákazníka) společnosti Melioro, kterému společnost Melioro umožní registraci na Portálu ProScreen prostřednictvím Formuláře. Oprávněný uživatel si prostřednictvím Formuláře vytvoří vlastní přístupové údaje nezbytné pro registraci a další přihlášení do Portálu ProScreen, a následně po vlastním přihlášení oprávněný uživatel nakládá se svým uživatelským účtem a stará se o něj (dále také jen „profil“), v rámci kterého oprávněný uživatel poskytuje společnosti Melioro informace související se smluvním vztahem mezi společností Melioro a zákazníkem (dále také jen „profilové informace“).

Registrace oprávněného uživatele ani uvedení profilových informací prostřednictvím profilu oprávněným uživatelem neopravňuje oprávněného uživatele k používání statusu „partner Melioro“ nebo „partner ProScreen“ a neposkytuje mu právo užívat jakékoli logo či ochrannou známku společnosti Melioro nebo uvádět, že je součástí Portálu ProScreen. Souhlas s deklarací statusu „partner Melioro“ nebo „partner ProScreen“ je vázán na výslovný souhlas ze strany společnosti Melioro a poskytnutí souhlasu se základními principy partnerské spolupráce a dalších pravidel stanovených společností Melioro. Registrací oprávněného uživatele, i v případě získání statusu partner Melioro nebo ProScreen, nedojde k zásahu do samostatnosti a nezávislosti oprávněného uživatele, a to i v případě, že se bude oprávněný uživatel řídit pravidly společnosti Melioro.

Oprávnění uživatelé jednají při spravování vytvořeného profilu samostatně a nezávisle. Oprávnění uživatelé jsou povinni jednat tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti nebo plynulého provozu systémů společnosti Melioro, zejména účinně chrání systémy a projekty společnosti Melioro před přenosem malware, spyware, virů, trojských koní, keyboard loggers, časových bomb, adware, cancelbotů, pasivních kolektivních mechanismů a jiných invazivních postupů a IT elementů/softwaru, poškozujících kód, programy či software užívaný společností Melioro. Oprávněný uživatel dbá na to, aby nedošlo k neautorizovanému přístupu do Portálu ProScreen, není oprávněn poskytnout přístupovou „cestu“ pro přihlášení do Portálu ProScreen dalším osobám a své vlastní přihlašovací údaje chrání způsobem, který zabrání jejich zneužití. V případě zneužití zde popsaných principů užívání Portálu ProScreen a kdykoli dle uvážení společnosti Melioro je společnost Melioro oprávněna oprávněnému uživateli přístup na Portál ProScreen odebrat, účet uzavřít a nastavený profil stáhnout z Portálu ProScreen. Veškerá komunikace vedená v rámci Portálu ProScreen a data uložená jakoukoli osobou na Portálu ProScreen náleží výhradně společnosti Melioro.

Veškerá práva k Portálu ProScreen náleží výhradně společnosti Melioro a tím, že společnost Melioro umožní oprávněnému uživateli užívání Portálu ProScreen nevznikají oprávněnému uživateli jakákoli práva k Portálu ProScreen či jeho složkám.

V případě, že uživatel poskytne společnosti Melioro jakékoli materiály, informace, data a dokumenty   v rámci Portálu ProScreen, a to bez ohledu na jejich podobu či formu, tj. zejména psané/elektronické texty, fotografie, videa, mluvené slovo, titulky, obrázky či fotografie, jejich faktickým poskytnutím společnost Melioro, tj. nahráním/vložením/transferem do datového prostředí společnosti Melioro, případně jejich zasláním emailem či jinak společnosti Melioro daný uživatel, který je poskytuje, uděluje společnosti Melioro oprávnění k používání takových materiálů, informací, dat a dokumentů za účelem jejich využití v rámci smluvního vztahu mezi společností Melioro a daným zákazníkem, včetně práv společnosti Melioro tyto materiály, informace, data a dokumenty pro uvedený účel zcela či částečně kopírovat, distribuovat, přenášet, veřejně zobrazovat, reprodukovat, slučovat, upravovat, překládat, přeformátovat či jinak měnit.

Registrace profilových informací

K registraci profilových informací oprávněného uživatele nedochází automatizovaně. Společnost Melioro si vyhrazuje právo příslušné informace vzhledem k jejich formě, rozsahu či aktuální podobě Portálu ProScreen neužít v plném rozsahu či požádat oprávněného uživatele o jejich úpravu v souladu s potřebami aktuálního formátu Portálu ProScreen. V rámci profilových informací oprávněný uživatel dále poskytuje informace, které slouží pro potřeby spolupráce se společností Melioro a jejího nastavení, které nejsou určeny ke zveřejnění a jsou určeny výhradně pro účely zajištění spolupráce mezi společností Melioro a oprávněným uživatelem ohledně Portálu ProScreen a jejich smluvního vztahu. Zadáním profilových informací dochází k jejich registraci, uložení a dále odeslání notifikace společnosti Melioro, že tyto profilové informace byly oprávněným uživatelem v rámci Formuláře zpřístupněny. K odeslání profilových informací společnosti Melioro slouží poslední část Formuláře pod správou účtu s tlačítkem odeslat ke schválení. Pro komfort oprávněného uživatele nabízí Formulář možnost uložit informace nebo uložit profilové informace a odeslat je ke schválení.